Se mnou vyměníte chaos za přehled

Všeobecné obchodní podmínky

Registrací, ale i dalším využíváním služeb vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele p. Romana Schustera stanovenými pro používání Aplikace Zakázkovník. Obchodní podmínky jsou pro Uživatele i Poskytovatele závazné okamžikem odeslání vyplněného registračního formuláře, čímž je automaticky vytvořen uživatelský účet do Aplikace.

1. Definice pojmů

1.1 Poskytovatelem je pan Roman Schuster, se sídlem Milenovská 630/21, 155 00 Praha – Řeporyje, podnikající na základě živnostenského zákona u živnostenského úřadu Úřad městské části Praha 13, IČO: 16074181, DIČ: CZ6806131079, (dále jen Poskytovatel).

1.2 Uživatelem je výhradně podnikající fyzická či právnická osoba identifikována přihlašovacím emailem a heslem zadaným při registraci, která služeb využívá v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Uživatel).

1.3 Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání webové aplikace Zakázkovník, dostupné z adresy app.mujzakazkovnik.cz (dále jen Aplikace).

1.4 Online platformou se rozumí webové rozhraní na adrese app.mujzakazkovnik.cz.

1.5 Licence je nevýhradní licencí k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

1.6 Aplikací se rozumí webová aplikace Zakázkovník pro vedení a zpracování zakázek. Aplikace je dostupná ve 3 tarifech: navždy zdarma, malá firma, firma. Rozsah funkcí dostupných v jednotlivých tarifech je k dispozici na webových stránkách www.mujzakazkovnik.cz.

1.7 Uzavření Smlouvy je registrace Uživatele, která se realizuje založením účtu (vyplněním a odesláním registračního formuláře). Tento krok je okamžikem uzavření smlouvy.

1.8 Účtovacím obdobím se rozumí časové období zvolené Uživatelem. Výchozí účtovací období je 1 měsíc, nestanoví-li Uživatel jinak.

1.9 Registrací se rozumí dobrovolné poskytnutí vstupních údajů Uživatelem do registračního formuláře v Aplikaci.

1.10 Účtem se rozumí uživatelský účet v Aplikaci zřízený pro konkrétního Uživatele. Přihlašovací údaje do Uživatelského účtu si Uživatel vytváří sám při Registraci a při vyplnění registračního formuláře.

1.11 Zrušení účtu je nenávratné smazání jednoho nebo všech účtů Uživatele a všech dat spojených s rušeným účtem. Zrušení účtu představuje zrušení Smlouvy.

1.12 Třetí osobou se rozumí jakýkoliv jiný subjekt odlišný od Poskytovatele či Uživatele.

1.13 Ceníkem se rozumí aktuální ceník zveřejněný na online platformě a na webových stránkách www.mujzakazkovnik.cz.

2. Základní ustanovení

2.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele vzniklé v souvislosti nebo na základě licenční smlouvy k Aplikaci dle § 2358 občanského zákoníku prostřednictvím Online platformy. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

3. Uzavření smlouvy

3.1 Licenční smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena okamžikem, kdy Uživatel provede Registraci do Aplikace. Od tohoto okamžiku je Uživatel oprávněn používat aplikaci s tarifem “Navždy zdarma”.

3.2 Chce-li Uživatel používat placené tarify Aplikace, musí provést objednávku a zakoupit licenci, tj. vyplnit fakturační údaje ve svém Uživatelském účtu v sekci Údaje, zaplatit poplatek ceny Licence dle aktuálního Ceníku a aktivovat verzi kliknutím na tlačítko "Aktivovat". Smlouva na užívání placené části Aplikace je uzavřena okamžikem úhrady ze strany Uživatele vůči Poskytovateli. Okamžikem úhrady je Uživateli zpřístupněna placená verze. Doklad o úhradě Online Platforma posílá Uživatel na emailovou adresu Uživatele zadanou v Objednávkovém formuláři.

3.3 Smlouva se uzavírá na dobu platnosti zvoleného tarifu s možností opakovaného prodlužování. Po dobu platnosti Smlouvy se Uživatel zavazuje hradit pravidelné poplatky ceny Licence dle zvoleného tarifu.

3.4 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.5 Uživatel uzavřením smlouvy rovněž prohlašuje, že se v rámci užívání tarifu “Navždy zdarma” seznámil s povahou a obsahem dané Aplikace a z toho důvodu není v rámci poskytnuté Aplikace oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených služeb s odůvodněním, že mu provedení Aplikace nevyhovuje.

4. Licence

4.1 Poskytovatel uděluje Uživateli časově omezenou, územně neomezenou, nevýhradní, a nepřenositelnou licenci k užívání Aplikace či jejích částí. Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Aplikace, a to s těmito omezeními:

 • (a) Uživatel je oprávněn používat aplikaci v tarifu “Navždy zdarma” na základě bezplatné Licence,
 • (b) Uživatel je oprávněn používat placený tarif Aplikace na základě úplatné Licence, kterou uhradil,
 • (c) Uživatel není oprávněn pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat jakékoli části Aplikace, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla,
 • (d) Uživatel je oprávněn používat Licenci pouze pro své osobní a své firemní účely. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele Licenci postoupit, udělit podlicenci ani nijak jinak s ní nakládat.
 • (e) Uživatel není oprávněn využívat Aplikaci k jakýmkoli účelům odporujícím těmto VOP nebo právním předpisům.
 • (f) Uživatel nesmí Aplikaci využívat způsobem, který́ by mohl snižovat hodnotu díla.

5. Autorská a jiná práva

5.1 Obsah a design Online Platformy a Aplikace, materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) uvedené v Online Platformě, Aplikaci a v souvisejících digitálních a tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení Aplikace, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy Třetích osob. Obsah nesmí být Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou Třetí osobou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie, texty, tipy a další obsah umístěné v Aplikaci. Při nerespektování tohoto zákazu ze strany Uživatele se smluvní strany dohodly, že má Poskytovatel právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč za každé porušení. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody, právo postupovat v souladu s autorským zákonem, popř. také v souladu s trestním zákoníkem. Názvy a označení Aplikace, programů a částí mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Uživatel bere na vědomí, že není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

6. Uživatelský účet

6.1 Uživatel je oprávněn používat Aplikace na základě Registrace. Po Registraci je Uživateli vytvořen Uživatelský účet, v rámci něhož dochází k objednávání, poskytování a čerpání placené verze Aplikace.

6.2 Při Registraci a objednávání je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje. Poskytovatel neodpovídá za případné škody porušené povinností Uživatele podle předchozí věty.

6.3 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití Uživatelského účtu Třetími osobami.

6.4 Poskytovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet nevyužívá po dobu 12 měsíců od posledního evidovaného přihlášení, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti z licenční smlouvy a/nebo těchto VOP.

7. Cena

7.1 Cena Licence placené verze Aplikace je uvedena v Aplikaci a v Ceníku. Uživatel hradí cenu Licence formou poplatků dle zvoleného tarifu (jedná se o měsíční nebo 3 - měsíční nebo roční poplatek, vždy za jednoho Uživatele). Cena je splatná do 28. dne předchozího měsíce.

7.2 Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, účtovací období pro placení poplatku začíná dnem uzavření smlouvy na úplatnou Licenci (čl. 3. odst. 3.2 těchto VOP).

7.3 Poplatek je splatný prvním dnem účtovacího období jeho stržením z platebních prostředků, které Poskytovatel v době provádění platby dle těchto VOP akceptuje. Uživatel je povinen zajistit dostatečné finanční prostředky na příslušném účtu, z něhož se platba strhává, a souhlasí s tím, že v případě prodlení s platbou poplatku je Poskytovatel oprávněn licenční smlouvu okamžitě ukončit.

7.4 K této ceně mohou být Online platformou připočítány daně a jiné poplatky vyplývající z příslušných právních předpisů pro přeshraniční prodej v rámci EU a mimo EU. Cenu a poplatky hradí Uživatel způsoby, které umožňuje Online platforma. Náklady na dodání služeb jsou zahrnuty v ceně Licence.

7.5 Platba služeb je možná v českých korunách (Kč).

7.6 Po zaplacení ceny Licence Poskytovatel vystaví a pošle doklad o zaplacení na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Registraci.

7.7 Uživatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.8 Všechny platby jsou prováděny prostřednictvím služeb Třetích osob. Poskytovatel nenese odpovědnost za zpracování plateb Uživatele.

8. Vyloučení odpovědnosti

8.1 Poskytovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k provozování Aplikace a jejím poskytování Uživatelům v souladu s těmito VOP.

8.2 Aplikace je dostupná pouze přes rozhraní, které Poskytovatel pro provozování Aplikace zvolil a nabízí. Uživatel není oprávněn přistupovat do Aplikace jinými způsoby.

8.3 Uživatel bere na vědomí, že Online platforma, Aplikace či jejich jednotlivé části nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Třetích osob. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu, která v důsledku skutečností uvedených v tomto odstavci vznikne.

8.4 Aplikace je provozována tak, jak je. Poskytovatel je oprávněn změnit parametry Aplikace. Je však povinen tyto změny předem oznámit Uživateli formou změny VOP.

8.5 Poskytovatel není povinen zlepšovat, měnit ani jinak nahrazovat jakoukoli část Aplikace či pokračovat ve vývoji nebo spustit novou verzi Aplikace.

8.6 Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživatelskou podporu v pracovních dnech od 9.00 do 17.00. Negarantuje však minimální dobu poskytnutí zpětné vazby.

8.7 Poskytovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.

8.8 Uživatel nese plnou odpovědnost za své rozhodnutí používat Aplikaci. Poskytovatel nenese odpovědnost za následky využití/zneužití dat Uživatelem, které Uživatel skrze Aplikaci získá, a ani neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která by mohla být Třetí osobě způsobena na základě nebo v souvislosti s používáním Aplikace Uživatelem. Poskytovatel nenese ani odpovědnost za jakoukoli škodu či ztrátu, která by mohla být Uživateli způsobena na základě nebo v souvislosti s používáním Aplikace.

8.9 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby ani výpadky ve spojení Online platformy a platforem Třetích osob.

9. Vyloučení z poskytování služeb

9.1 Poskytovatel může odmítnout poskytování Licence Uživateli a/nebo ukončit licenční smlouvu s Uživatelem, jehož aktivita alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií nebo obsah, který poskytuje, ukládá, sdílí či stahuje, alespoň částečně spadá do některé z následujících kategorií:

 • (a) je v rozporu s právním řádem České republiky či platnými mezinárodními úmluvami,
 • (b) je v rozporu s dobrými mravy,
 • (c) porušování autorských, patentových, průmyslových nebo jiných podobných práv,
 • (d) přímé či nepřímé poškozování jakýchkoliv práv Poskytovatele a/nebo Třetích osob,
 • (e) přetěžování infrastruktury nebo technických či softwarových prostředků Poskytovatele či jiných stran,
 • (f) ohrožování soukromí nebo bezpečnosti jiných systémů či osob.

9.2 Výše uvedené ustanovení se týká všeho, co se i částečně může zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž rozhodnutí o porušení tohoto odstavce ze strany Uživatele je výhradně na uvážení Poskytovatele.

9.3 Uživatel není oprávněn ukládat či sdílet data (soubory), jichž není autorem a nemá k nakládání s nimi písemný souhlas jejich autora či vlastníka práv k nim. Poskytovatel je oprávněn si v případě podezření z porušování tohoto zákazu vyžádat od Uživatele písemné potvrzení, že je oprávněn takto činit. Uživatel je povinen toto potvrzení Poskytovateli dodat bez zbytečných odkladů. Jestliže Uživatel toto potvrzení nedodá, je Poskytovatel oprávněn Službu omezit, pozastavit či sporná data (soubory) smazat. Rozhodnutí o souladu využití služeb a těchto smluvních podmínek je výhradně na uvážení Poskytovatele.

9.4 V případě, že Uživatel porušuje tyto VOP, je Poskytovatel oprávněn okamžitě zrušit Uživatelský účet, zamezit Uživateli přístup k Aplikaci. Tím není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu škody.

9.5 Uživatel v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným Uživatelům Aplikace nebo jiným Třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.

10. Ukončení smlouvy

10.1 S ohledem na povahu a rychlost poskytování Aplikace s digitálním obsahem Uživatel není oprávněn odstoupit od této smlouvy (§ 1837 písm. l) občanského zákoníku).

10.2 Uživatel je oprávněn kdykoli placený tarif Aplikace ve svém Uživatelském účtu ukončit. Cena Licence za Uživatelem nespotřebovanou část účtovacího období se nevrací.

10.3 Uživatel může smlouvu vypovědět okamžitě (tj. bez výpovědní doby), pokud Poskytovatel hrubě porušuje své povinnosti tím, že Aplikace není přístupná po dobu více než 7 dnů v měsíci. Uživatel má právo na vrácení poměrné části ceny Licence za nespotřebovanou část účtovacího období.

10.4 Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoli ukončit okamžitě, a to z důvodů porušení povinností Uživatelem, které vyplývají ze smlouvy a těchto VOP.

10.5 Poskytovatel je oprávněn smlouvu kdykoli ukončit výpovědí (tj. bez výpovědní doby), a to bez uvedení důvodů; výpovědí doba činí 1 měsíc. Poskytovatel vrátí Uživateli poměrnou část ceny Licence za nespotřebovanou část účtovaného období.

10.6 Výpovědní doba začíná běžet okamžikem sdělení výpovědi na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Registraci nebo na emailovou adresu Poskytovatele.

11. Doručování

11.1 Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu v Uživatelském účtu Uživatele či uvedenou Uživatelem při registraci, resp. na e-mailovou adresu uvedenou na webové stránce Poskytovatele.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Uživatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 V těchto VOP, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.

12.3 V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Poskytovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.

12.4 S ohledem na to, že smluvní vztah je zakládán na delší dobu, a po tuto může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si Poskytovatel právo ve smyslu § 1752 občanského zákoníku tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Poskytovatel na svých www stránkách a Uživatel bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Uživatel má právo změny VOP písemně odmítnout emailovým sdělením nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Uživatel změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Uživatel změny/nové úplné znění VOP odmítne, jsou Poskytovatel i Uživatel oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 1 měsíc od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně.

12.5 Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz). Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se poskytování služeb spotřebitelům a na ochranu spotřebitele provádí a k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v rámci EU lze řešit podáním na EU online platformě.

12.6 Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

12.7 Smlouva včetně VOP je uložena a archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná Třetím osobám. Ustanovení těchto VOP a zákonů vztahující se k poskytnutí smlouvy a těchto Uživateli nejsou tímto jakkoli dotčena. Smlouvu včetně těchto VOP poskytne Poskytovatel Uživateli na vyžádání zasláním na e-mailovou adresu Uživatele.

12.8 V případě dotazu k těmto VOP a smlouvě poskytne Poskytovatel Uživateli bezodkladně veškeré potřebné informace.

12.9 Uživatel a Poskytovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 5, resp. Městského soudu v Praze.


Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2022