Se mnou vyměníte chaos za přehled

Zpracovatelská smlouva

Tato Zpracovatelská smlouva je dodatkem Všeobecných obchodních podmínek mezi Romanem Schusterem jako Poskytovatelem Aplikace Zakázkovník a Uživatelem.

1. Definice pojmů

1.1 Pojmy "Poskytovatel", "Uživatel", "Licence ", "Aplikace" mají stejný význam definovaný Všeobecnými obchodními podmínkami. Termíny "GDPR", "správce dat", "zpracovatel dat", "osobní údaje", "zpracování", "odpovídající technická a organizační opatření" mají stejný význam definovaný v Zásadách ochrany osobních údajů.

1.2 Tato Zpracovatelská smlouva definuje způsob zpracování osobních dat obchodních partnerů Uživatele v souladu s požadavky GDPR a zpracování osobních údajů zaměstnanců Uživatele.

1.3 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům obchodních partnerů a zaměstnanců Uživatele zpracovatelem, Uživatel je správcem těchto údajů.

1.4 Poskytovatel je správcem osobních údajů pouze při zpracovávání osobních údajů na základě využití funkčních a analytických cookies umístěných na www.app.mujzakazkovnik.cz.

1.5 Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu anebo nad rámec stanovený těmito podmínkami bez přímého, zvláštního souhlasu Uživatele. Tento souhlas může Uživatel dát pouze prostřednictvím písemného pokynu Poskytovateli prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou ve Všeobecných obchodních podmínkách.

2. Jaká data Poskytovatel zpracovává

2.1 Poskytovatel jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v anonymizované podobě na základě využití funkčních a analytických cookies.

2.1.1 Využití funkčních cookies je pro správný chod Aplikace zcela nezbytné a bez jejich využití není možné Aplikaci bezproblémově využívat.

2.1.2 Využití analytických cookies, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu vyjádřeného odsouhlasením Všeobecných obchodních podmínek a Zpracovatelské smlouvy při prvním přihlášení do Aplikace, je nezbytné za účelem

 • ochrany našeho oprávněného zájmu;
 • ochrany Vašich dat;
 • analýzy Vašeho chování pro rozvoj a zkvalitňování našich služeb.

Využíváme analytický nástroj od Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/privacy. Osobní údaje zpracováváme v anonymizované podobě.

2.2 Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů pro Uživatele se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování aplikace Zakázkovník formou licenční smlouvy a poskytnutí podpory Uživateli při používání aplikace v rozsahu běžných osobních údajů. Zpracování zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR je v rámci Aplikace zakázáno.

2.3 Uživatel do Aplikace o svých obchodních partnerech vloží osobní údaje typu:

 • Jméno, příjmení
 • Bankovní spojení
 • Fakturační adresy - ulice, město, PSČ, stát
 • Podnikatelské údaje - IČ, DIČ (a další v případě jiných států)
 • Kontaktní údaje - Email, telefon, web
 • Uživatel má možnost si vložit jakýkoli textový údaj do poznámek u kontaktu.

2.4 Uživatel do Aplikace o svých zaměstnancích vloží osobní údaje typu:

 • Jméno, příjmení
 • Bankovní spojení
 • Kontaktní údaje - Email, telefon, web
 • Typ úvazku, výše odměny
 • Uživatel má možnost si vložit jakýkoli textový údaj do poznámek u kontaktu.

3. Co s daty Poskytovatel dělá, jak je zpracovává

3.1 Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výkonu veškerých činností potřebných pro poskytování Aplikace formou Licenční smlouvy (včetně např. podpory).

3.2 Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účely stanovenými v čl. 3.1 těchto podmínek. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat a mazat.

3.3 Uživatel uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů̊ stejné povinnosti na ochranu osobních údajů̊, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

3.4 Poskytovatele využívá jednoho subdodavatele, kterým je BePositive s.r.o. se sídlem Jičínská 1786/49, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 01746944. Poskytovatel má se subdodavatelem uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů a která zcela přesně stanovuje jak, v jakém rozsahu, pro jaký účel a jak dlouho smí osobní údaje zpracovávat.

3.5 Pokud chce být Uživatel informován o budoucích změnách subdodavatele, může o to požádat zasláním e-mailu na kontaktní e-mail Poskytovatele: Roman.Schuster@seznam.cz . Poskytovatel bude informovat Uživatele, kteří o to požádali, nejpozději čtrnáct (14) dní před provedením změny. Uživatel proti změnám může v dané lhůtě vznést námitky. Legitimní námitky musí obsahovat zdokumentované porušení zásad ochrany osobních údajů daného subdodavatele.

3.6 V závažných případech, kdy by byla ohrožena bezpečnost dat nebo chod aplikace, má Poskytovatel právo změnit subdodavatele bez předchozího upozornění Uživatele. Poskytovatel na takovou změnu upozorní Uživatele ex post, čímž není tím dotčeno právo Uživatele na vyjádření legitimní námitky.

3.7 Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů̊ bude zabezpečeno zejména následujícími způsoby:

 • Poskytovatel přijal a bude udržovat technická a organizační opatření odpovídají míře rizika, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně̌, zničení nebo ztrátě̌, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
 • Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
 • Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého Uživatel pověřil.

4. Smazání dat

4.1 Data uživatelského účtu jsou vymazány 12 měsíců po ukončení poskytování plnění licenční smlouvy.

4.2 Data uživatelské účtu v tarifu Navždy zdarma jsou vymazány 12 měsíců po posledním přihlášení do Aplikace.

5. Ostatní

5.1 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.