Se mnou vyměníte chaos za přehled

Zásady ochrany osobních údajů

Poskytovatel a Uživatel spolu uzavřeli Licenční smlouvu tím, že Uživatel odsouhlasil všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na https://www.mujzakazkovnik.cz/vop při registraci uživatelského účtu.

Poskytovatel je v rámci tohoto právního vztahu a v kontextu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen jako ZOOÚ) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako nařízení) a při nakládání s osobními údaji chápán jako správce údajů.

Uživatel je v rámci tohoto právního vztahu a v kontextu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen jako ZOOÚ) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako nařízení) a při nakládání s osobními údaji chápán jako subjekt údajů.

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů upravují práva a povinnosti ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů

 • Uživatele online platformy Zakázkovník, což je webová aplikace dostupná z adresy app.mujzakazkovnik.cz
 • při vyplnění a odeslání registračního formuláře, čímž dojde k vytvoření uživatelského účtu pro webovou aplikaci dostupnou z adresy app.mujzakazkovnik.cz

Tyto zásady vymezují a upřesňují podmínky a pravidla užívání výše uvedených webových stránek a webové aplikace ve vztahu ke zpracování osobních údajů Uživatele a práva a povinnosti Uživatele a Poskytovatele.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce a Poskytovatele

ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen jako ZOOÚ) a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako nařízení) a při nakládání s osobními údaji

Roman Schuster, IČ: 16074181, DIČ: CZ6806131079, podnikající na základě živnostenského zákona u Živnostenského úřadu Úřad městské části Praha 13 se sídlem Milenovská 630/21, 155 00 Praha – Řeporyje

Kontaktní údaje pro případ dotazů, žádostí nebo dalších náležitostí týkajících osobních údajů a zpracování:
adresa pro doručování: Milenovská 630/21, 155 00 Praha – Řeporyje
adresa elektronické pošty: Roman.Schuster@seznam.cz
telefon: +420 604 238 819

Roman Schuster jakožto správce osobních údajů učinil před vydáním Zásad ochrany osobních údajů oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje, a je zaregistrován pod ev. č. 00066570.

2. Osobní údaje

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění registračního formuláře umístěného na webových stránkách www.mujzakazkovnik.cz. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu.

Dále osobní údaje, které zpracováváme v rámci udělení licence pro využívání webové aplikace Zakázkovník a které jsou nezbytné pro její používání při přihlašování do aplikace umístěné na app.mujzakazkovnik.cz.

Další osobní údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webové stránky, jsou informace, které získáme na základě souborů cookies, o jejichž existenci jsme Vás informovali při Vašem vstupu na webovou stránku. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například typ prohlížeče a další nastavení. Díky těmto informacím můžeme web upravovat tak, abyste ho mohli využívat co nejefektivněji. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by využívání webové aplikace nebylo plně funkční.

Více o cookies

2.1 Osobní údaje získané vyplněním registračního formuláře

Tyto údaje jsou nutné pro zpracování Vašeho požadavku. Jsou to tyto osobní údaje:

 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Heslo

2.2 Osobní údaje zpracovávané na základě udělení licence s používáním aplikace

Tyto údaje jsou nutné pro zpracování Vašeho požadavku. Jsou to tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Název společnosti
 • IČ, DIČ
 • Adresa sídla společnosti

2.3 Osobní údaje získané na základě souborů cookies

 • IP adresa
 • typ prohlížeče, zařízení a operačního systému
 • odkud jste na webovou stránku přišli
 • doba a počet přístupu na konkrétní podstránku webové stránky
 • zda jste vyplnili formulář

3. Účely využití osobních údajů

Osobní údaje dle čl. 2 odst. 2.1 a odst. 2.2 těchto Zásad zpracováváme z důvodu plnění smlouvy a jejich zpracování je nezbytné.

Osobní údaje získané na základě souborů cookies dle čl. 2 odst. 2.3 můžete odmítnout. Upozorňujeme však, že v případě webové aplikace tím znemožníte její správné fungování.

Na základě oprávněných zájmů můžeme získané osobní údaje využít i k zasílání obchodních nebo marketingových sdělení k nabízení služeb zejména prostřednictvím elektronické pošty, a to po dobu trvání právního důvodu pro tento způsob zpracování a využití osobních a dalších údajů.

4. Obchodní sdělení

Obchodní sdělení můžeme zasílat na kontakty uživatelů na základě oprávněného zájmu společnosti, a to jen do doby, než vyslovíte svůj nesouhlas nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. Pro vyjádření nesouhlasu prosím využijte kontaktní spojení uvedená v čl. 1 těchto Zásad. Z obchodních sdělení je vždy zřejmé, že odesílatelem e-mailu je Poskytovatel.

I v případech, kdy došlo k využívání online platformy na základě poskytnutí bezplatné licence na zkušební období a následně nedošlo k uzavření smlouvy k placené licenci online platformy, můžeme osobní údaje využít pro zasílání obchodních sdělení na základě oprávněných zájmů až do doby, než vznesete námitku nebo vyjádříte nesouhlas s jejich zasíláním. Pro vyjádření nesouhlasu prosím využijte kontaktní spojení uvedená v čl. 1 těchto Zásad. Nikdy se nestane, že bychom Vám dále zasílali obchodní sdělení i přes Váš nesouhlas.

5. Délka uchovávání osobních údajů

Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme, záleží na důvodu zpracování.

V případě osobních údajů nutných pro plnění smlouvy a zajištění nároků z nich plynoucích jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou.

Pokud nám jejich zpracování ukládá zákon (právní předpis), uchováváme je tak dlouho, jak zákon vyžaduje. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy a zajištění nároků z ní plynoucích. Pro účely plnění legislativních požadavků zpracováváme osobní, kontaktní údaje, identifikační údaje, datum uzavření licenční smlouvy a data splatnosti poplatku licence. Data zpracováváme za účelem vedení účetnictví a správy daní po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve které se daňové plnění uskutečnilo.

V případě jejich zpracování na základě bezplatného využívání licence po zkušební dobu, budou údaje zpracovány do doby, kdy odvoláte Váš souhlas či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již takové zpracování Vašich údajů nepřejete.

Máme-li jiný oprávněný zájem na jejich zpracování (ochrana Vašich i našich práv, vyřízení sporného případu – např. reklamace zmrazení nebo zrušení účtu), musí být doba jejich uložení přiměřená povaze tohoto zájmu (např. po dobu řízení před úřadem nebo soudem, do okamžiku promlčení práv apod.).

Osobní údaje jsou zpracovávány osobně i automatizovaně v elektronické podobě.

6. Příjemci osobních údajů

Pro zajištění služeb v oblasti IT a pro specializované služby jako např. účetní služby využíváme jiných subjektů. Tito dodavatelé zpracovávají data pouze v rámci našich pokynů a nesmí je využít jinak. Jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů. Se všemi subjekty máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

7. Způsob zpracovávání osobních údajů a jejich ochrana

Pro zabezpečení osobních údajů jsme přijali zejména tato technická a organizační opatření:

 • elektronické zabezpečeni
 • omezení přístupových práv
 • provádění bezpečnostních záloh
 • šifrování
 • antivirová ochrana

Porušeni zabezpečeni osobních údajů, případně únik osobních údajů jsme povinni hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a v závislosti na míře ohrožení i zákazníkům, jichž se únik týká. Tento postup není nutný v případě, když porušení zabezpečení nebude znamenat riziko úniku osobních údajů.

8. Informace o povinnostech subjektu údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů při využívání aplikace na základě poskytnutí licence

Uživatel je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Pro oznámení změn využívejte kontaktní spojení uvedená v čl. 1 těchto Zásad.

9. Informace o právech subjektu údajů v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

Subjekt údajů, v případě, že pro nás budete identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobou, máte následující práva:

9.1 Právo na přístup k osobním údajům

 • potvrzení, že zpracováváme Vaše osobní údaje
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

9.2 Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které o něm správce zpracovává a to v co nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od obdržení žádosti.

9.3 Právo na oznámení opravy, výmaz nebo omezení zpracování

9.4 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Poskytovatele.

Námitku je možné zaslat na písemně nebo e-mailem na kontaktní spojení uvedené v bodě 1 tohoto dokumentu.

9.5 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv po 25. 5. 2018 odvolat. Odvolání můžete učinit písemně na doručovací adresu společnosti uvedenou v bodě 1 tohoto dokumentu nebo telefonicky na kontakt uvedený taktéž v bodě 1 tohoto dokumentu a to vždy výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle.

Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

9.6 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


V případě Vaší žádosti nás kdykoliv kontaktujte na kontaktních spojeních uvedených v odst. 1 těchto Zásad.

V případě opakované žádosti týkající se práv uvedených v čl. 9 odst. 9.1 a odst. 9.2 těchto Zásad má správce právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


Tyto zásady jsou účinné od 25. 5. 2018