Se mnou vyměníte chaos za přehled

Zpracovatelská smlouva

Tato Zpracovatelská smlouva je dodatkem Obchodních podmínek mezi Romanem Schusterem jako Poskytovatelem Aplikace Zakázkovník a Uživatelem.

1. Vymezení základních pojmů

1.1 Pojmy "Poskytovatel", "Uživatel", "Licence ", "Aplikace" mají stejný význam, který definují Všeobecné obchodní podmínky a termíny "GDPR", "správce dat", "zpracovatel dat", "osobní údaje", "zpracování", "odpovídající technická a organizační opatření", jak je definují Zásady ochrany osobních údajů.

1.2 Tato Zpracovatelská smlouva definuje způsob zpracování osobních dat obchodních partnerů Uživatele v souladu s požadavky GDPR a zpracování osobních údajů zaměstnanců Uživatele.

1.3 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům obchodních partnerů a zaměstnanců Uživatele zpracovatelem, Uživatel je správcem těchto údajů.

1.4 Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu anebo nad rámec stanovený těmito podmínkami bez přímého, zvláštního souhlasu Uživatele. Tento souhlas může Uživatel dát pouze prostřednictvím písemného pokynu Poskytovateli prostřednictvím elektronické komunikace na e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou ve Všeobecných obchodních podmínkách.

2. Jaká data Poskytovatel zpracovává

2.1Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování aplikace Zakázkovník formou licenční smlouvy a poskytnutí podpory Uživateli při používání aplikace v rozsahu běžných osobních údajů. Zpracování zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR je v rámci Aplikace zakázáno.

2.2 Uživatel do Aplikace o svých obchodních partnerech vloží osobní údaje typu:

 • Jméno, příjmení
 • Bankovní spojení
 • Fakturační adresy - ulice, město, PSČ, stát
 • Podnikatelské údaje - IČ, DIČ (a další v případě jiných států)
 • Kontaktní údaje - Email, telefon, web
 • Uživatel má možnost si vložit jakýkoli textový údaj do poznámek u kontaktu.

2.3 Uživatel do Aplikace o svých zaměstnancích vloží osobní údaje typu:

 • Jméno, příjmení
 • Bankovní spojení
 • Kontaktní údaje - Email, telefon, web
 • Typ úvazku, výše odměny
 • Uživatel má možnost si vložit jakýkoli textový údaj do poznámek u kontaktu.

3. Co s daty Poskytovatel dělá, jak je zpracovává

3.1 Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem výkonu veškerých činností potřebných pro poskytování Aplikace formou Licenční smlouvy (včetně např. podpory).

3.2 Poskytovatel se zavazuje pro Uživatele zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účely stanovenými v čl. 3.1 těchto podmínek. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat a mazat.

3.3 Uživatel uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů̊ stejné povinnosti na ochranu osobních údajů̊, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

3.4 Poskytovatele využívá jednoho subdodavatele, kterým je BePositive s.r.o.

3.5 Pokud chce být Uživatel informován o budoucích změnách subdodavatele, může o to požádat napsáním na Roman.Schuster@seznam.cz. Poskytovatel bude informovat Uživatele, kteří o to požádali, nejpozději čtrnáct (14) dní před provedením změny. Uživatel proti změnám může v dané lhůtě vznést námitky. Legitimní námitky musí obsahovat zdokumentované porušení zásad ochrany osobních údajů daného subdodavatele.

3.6 V závažných případech, kdy by byla ohrožena bezpečnost dat nebo chod aplikace, má Poskytovatel právo změnit subdodavatele bez předchozího upozornění Uživatele. Poskytovatel na takovou změnu upozorní Uživatele ex post a není tím dotčeno právo Uživatele na vyjádření legitimní námitky.

3.7 Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů̊ bude zabezpečeno zejména následujícími způsoby:

 • Poskytovatel přijal a bude udržovat technická a organizační opatření odpovídají míře rizika, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně̌, zničení nebo ztrátě̌, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
 • Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.
 • Poskytovatel poskytne Uživateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti podle této smlouvy a GDPR, umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Uživatelem nebo jiným auditorem, kterého uživatel pověřil.

4. Smazání dat

4.1 Data uživatelského účtu se mažou ihned s ukončením poskytování plnění licenční smlouvy.

4.2 Do devadesáti (90) dnů od smazání účtu Poskytovatel vymaže data účtu Uživatele.

5. Ostatní

5.1 Uživatel se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.